Loading...
Дуп Блок 4.3 Гевгелија
  • Share this portfolio
  • Previous Portfolio
  • Next Portfolio
  • Portfolio Detail
  • Portfolio List
  • Close Video

Дуп Блок 4.3 Гевгелија

November 22, 2016

Детален Урбанистички план за дел од Блок 4.3, КО Гевгелија

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Планска Документација – Плански период 2012 – 2017 год.

Ако сакате да го погледнете целосниот план кликнете на линкот