Loading...

Нимаер

Атеље за проектирање и урбанизам

Контакт

ЗА НАС

Успехот е проекција на добрата идеја…

 

Нимаер е компанија посветена на изработка на комплетни инженеринг решенија повеќе од 15 години. Нашата компанија достигна стабилност и просперитет низ 19-те години во кои строго ги следеше своите Принципи и Цели. За тој период развивме различни инженеринг вештини и искуства од областа на АИГ (Архитектура, Инженеринг, Градежништво), нудејќи им на Клиентите комплетни инженеринг услуги. Комбинацијата од искусни архитекти и млади архитекти, професионалноста и креативноста, нуди можност секој проект да добие функционално решение со уникатен и современ изглед.  Со нашиот тим изработуваме проектна документација (проекти), студии, елаборати, анализи, експертизи и друга документација која е во согласност со стандардите, нормативите и прописите за проектирање и архитектонско обликување на градбите.

                                                             

                                                    …Бидејќи ние ја гледаме комплетната слика.

We have to dream, otherwise things won't happen.
Oscar Niemeyer
УСЛУГИ

урбанизам

Просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторен план и урбанистички планови со цел да се обезбеди уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и природата.

проектирање

Објектите кои ние ги проектираме се одликуваат со естетика и со функционалност. Секој детаљ се зема предвид, без оглед за која фаза се работи . Во понудите имаме и проектирање и архитектонски решенија, како и дизајнерско изработување на цртежи и рендери, по проект, со совети за одбирање на материјали и бои, распоред на мебел и останато.

ревизија и надзор

Ревизија на проектната документација е контрола на проектот со која се докажува дека објектот исполнува барања во согласност со закон за градба и дека објектот ќе биде примерно обликуван, функционален и неговата употреба ефикасна и економична.  Градежниот надзор подразбира стручно надзорство на градилиштето, со која надзорниот инженер е во целосна контрола дали изградбата се спроведува во склад со проектната документација врз основа на која е добиена градежната дозвола.

ЛИЦЕНЦИ
 Лиценца за изработување на Урбанистички планови
Лиценца за ревизија на Проектна Документација
Лиценца за Проектирање на градби од прва категоија
Лиценца за Надзор над изградба на градби од трета категорија
 Лиценца за ревизија на урбанистички планови
We have to dream, otherwise things won't happen.
Oscar Niemeyer
ПОРТФОЛИО

Континуирано го следиме степенот на задоволство на клиентите, детално ги разгледуваме сите препораки, барања и рекламации, и истите ги користиме за подобрување на сервисите и за усовршување на квалитет на нашите услуги

Урбанизам 90%
Проектирање 80%
Надзор 52%
Ревизија 45%
НАШИОТ ТИМ

Компетентентниот и мотивиран тим е клучeн фактор за успехот

во работењето. Нашите вработени се нашата движечка сила

Благоја Радески
Благоја Радески Генерален менаџер
Дипломиран инженер архитект

nimaer06@gmail.com
nimaer06@yahoo.com

Лилјана Радеска
Лилјана Радеска Менаџер на д.е Скопје
Дипломиран инженер архитект
liljana_radevska@nimaer.com.mk
Марија Радеска
Марија Радеска Стручен соработник
Магистер инженер архитект
marija-radevska@live.com
Душан Бероски
Душан Бероски Стручен соработник
Дипломиран градежен инженер
beroski.dusan@gmail.com
КОНТАКТ

Име

Емаил

Наслов

Порака

Локација

ул. ” Лондонска ” бр 19
ТЦ Олимпико Лок.34 Скопје,

Работно време: 08:00 – 16:00

Контакт

+389 78 212 727
nimaer06@gmail.com

nimaer06@yahoo.com

 

Следете не