Loading...
Portfolio Categories Урбанизација - Archive
Portfolio Categories Урбанизација - Archive

Дуп Карпош – Кичево

Детален Урбанистички план за дел од населбата “КАРПОШ 3″ (опфат помеѓу ул.”Маршал Тито”, “Рудничка”, “Пиринска” и “Арсо Војдода”) ОПШТИНА КИЧЕВО Планска Документација – Плански Период 2011 – 2016

Author : nimaer
Comment Number : No Comment Yet

Дуп Блок 10 – Гевгелија

Детален урбанистички план за БЛОК 10 – (10.1, 10.3, 10.4 и 10.5) ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА Планска ДоДуп Блок 10 – Гевгелијакументација – Плански период 2012 – 2017 год.

Author : nimaer
Comment Number : No Comment Yet

Дуп Блок 4.3 Гевгелија

Детален Урбанистички план за дел од Блок 4.3, КО Гевгелија ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА Планска Документација – Плански период 2012 – 2017 год.

Author : nimaer
Comment Number : No Comment Yet

Дуп Берово, Блок 1

Детален Урбанистички план за “Градска Зона за Мало Стопанство – Блок 1 ОПШТИНА БЕРОВО Планска Документација – Плански период 2012 – 2017 год.

Author : nimaer
Comment Number : No Comment Yet

Дуп Берово – Блок 7

Измена и дополнување на детален урбанистички план – Берово Десна страна кеј Брегалница – Дел од блок 7 ОПШТИНА БЕРОВО Плански период 2012 – 2017

Author : nimaer
Comment Number : No Comment Yet
12
Page 1 From 2