Loading...
Дуп Блок 9 – Гевгелија
  • Share this portfolio
  • Previous Portfolio
  • Next Portfolio
  • Portfolio Detail
  • Portfolio List
  • Close Video

Дуп Блок 9 – Гевгелија

November 22, 2016

Детален Урбанистички План за

БЛОК 9 – 9.1 И 9.2

КО Гевгелија , ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Плански период 2012 – 2017

Ако сакате да го погледнете целосниот план кликнете на линкот